Untitled Document
: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
������������������������������������������������������������ ���������������������
แบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป : 03 สิงหาคม 2566 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม : 03 สิงหาคม 2566 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค : 03 สิงหาคม 2566 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบแจ้งความชำรุดของดวงโดมไฟสาธารณะ : 03 สิงหาคม 2566 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป : 24 กรกฏาคม 2566 เอกสารคำร้องทั่วไป
แบบคำร้อง ขอลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : 11 เมษายน 2566 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 เอกสารคำร้องทั่วไป
p8.php (71.20 KB)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี : 17 กุมภาพันธ์ 2565 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ : 24 สิงหาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขอมีบัตรสำหรับคนพิการ : 03 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร : 03 กรกฏาคม 2564 เอกสารคำร้องทั่วไป
หน้าที่ 1
   
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com