Untitled Document


ยังไม่มีข้อมูลเลย

ข่าวประกาศล่าสุด

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
[ data_8144_img-701084739.pdf ]
ประกาศผลการลดพลังงาน อบต.หนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ.2564
[ data_5860_ประกาศผลการลดพลังงาน ปี พ.ศ.2564.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการถนนลาดยางผิวจราจรแอสพัลติกคอนกรีต บ้านไทร หมู่ที่ 6 - บ้านหนองแคน หมู่ที่ 8
[ data_6129_img-609152041.pdf ]
ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
[ data_2108_o 27 new.pdf ]
แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_2073_O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง