Untitled Document
[ 06 มกราคม 2566 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 


1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน


1.     ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน  สะพาน ภายในตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร


2.     พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ หนองน้ำ ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม


3.     ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


4.     ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ  ห้วย หนอง คลอง  บึง  พัฒนาและปรับปรุงบ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร การปศุสัตว์ อย่างเพียงพอ


5.     ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง


6.     ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ และพอเพียงทั่วถึงทุกครัวเรือน


2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต


1.     ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน   สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข


2.     ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์


3.     จัดบริการด้านตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัยในชุมชน


4.     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น


5.     สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน


6.     สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน


7.     ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนอย่างทั่วถึง


3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม


1.     ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ


2.     ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม


3.     ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ


4.     สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ


5.     ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน


6.     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท ของหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษาในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง


4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


1.     ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ


2.     สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


3.     ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน


4.     จัดการพัฒนาบุคคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล


5.     เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจสูงสุด


6.     ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ


7.     จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง


5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


1.     ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


2.     ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนาสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน


3.     สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข
บันทึกโดย : admin
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_8762_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
[ data_548_ประกาศ อบต. หนองไผ่ล้อม เรื่อง ไม่รับของขวัญ.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที 1 และครั้งที่ 2
[ data_4340_ประกาศกรรมการกลางจัดสรร.pdf ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_6945_ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.PDF ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
[ data_8144_img-701084739.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองแคน-บ้าไทร) ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ data_4369_คสล. (สายบ้านหนองแคน-บ้านไทร).pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[ data_9388_ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.3.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซ้อมแซมถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านโพธิ์ธา-บ้านจังเกา
[ data_2842_ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนดินพร้อม.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_9509_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาค.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า
[ data_2926_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com