Untitled Document
: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.     ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน  สะพาน ภายในตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

2.     พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ หนองน้ำ ให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม

3.     ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามถนน ตรอก ซอย สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.     ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ  ห้วย หนอง คลอง  บึง  พัฒนาและปรับปรุงบ่อน้ำตื้น บ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร การปศุสัตว์ อย่างเพียงพอ

5.     ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

6.     ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ และพอเพียงทั่วถึงทุกครัวเรือน

 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.     ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน   สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี มีสุข

2.     ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล เช่น กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงสัตว์

3.     จัดบริการด้านตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภคมีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัยในชุมชน

4.     ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น

5.     สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน

6.     สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

7.     ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนอย่างทั่วถึง

 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

1.     ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ

2.     ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม

3.     ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

4.     สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ

5.     ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

6.     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท ของหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษาในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

 

4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.     ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ

2.     สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

3.     ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

4.     จัดการพัฒนาบุคคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

5.     เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจสูงสุด

6.     ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ

7.     จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง

 

5. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.     ส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2.     ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดวาอารามในตำบลให้เป็นศาสนาสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

3.     สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

 

 
บันทึกโดย : admin
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระรชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567
[ data_5710_img-231123111030-001.pdf ]
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ ของ อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_5784_หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ ของ อบต.หนองไผ่ล้อม.pdf ]
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2567
[ data_4694_การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2567.pdf ]
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[ data_4292_รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf ]
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
[ data_1773_คำสั่งตามาตรา 16.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566(แบบสขร.1)
[ data_2487_รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2566(แบบสขร.1).pdf ]
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด2)
[ data_9074_แผนจัดหาพัสดุประจำปี2567(ผด2).pdf ]
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด1)
[ data_1861_แผนจัดหาพัสดุประจำปี2567(ผด1)_organized.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566
[ data_6179_img-Y06095422.pdf ]
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า-ไทร
[ data_3473_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า-ไทร.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com