Untitled Document
[ 06 มกราคม 2566 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
   อำนาจหน้าที่
 

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้


1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก


2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ


4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ


7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร


9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร


นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขต อบต. ดังต่อไปนี้


1.      ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร


2.      ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น


3.      ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ


4.      ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ


5.      ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสงเคราะห์


6.      ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว


7.      บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร


8.      การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน


9.      หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล


10.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม


11. กิจการเกี่ยวกับการพานิชย์


12. การท่องเที่ยว


13. การผังเมือง


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วงงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วงงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิ์ได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ


องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น


ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วงงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วงงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่งคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่ข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วงงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง


นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจกรรมนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อการกระทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน


อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนกแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542


          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารราชการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้


          1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง


          2.การจัดทำให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ


          3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ


          4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ


          5.งานสาธารณูปการ


          6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ


          7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน


          8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว


          9.การจัดการศึกษา


          10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส


          11.การบะรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


          12..การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย


          13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ


          14.การส่งเสริมกีฬา


          15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน


          16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น


          17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง


          18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย


          19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล


          20.การจัดให้มีการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน


          21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์


          22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์


          23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ


          24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


          25.การผังเมือง


          26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร


          27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ


          28.การควบคุมอาคาร


          29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


          30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


          31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม


มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม


มาตรา 77 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้


1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก


2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ


4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ


7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร


9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายบันทึกโดย : admin
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_8762_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
[ data_548_ประกาศ อบต. หนองไผ่ล้อม เรื่อง ไม่รับของขวัญ.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที 1 และครั้งที่ 2
[ data_4340_ประกาศกรรมการกลางจัดสรร.pdf ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_6945_ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.PDF ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
[ data_8144_img-701084739.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองแคน-บ้าไทร) ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ data_4369_คสล. (สายบ้านหนองแคน-บ้านไทร).pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[ data_9388_ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.3.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซ้อมแซมถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านโพธิ์ธา-บ้านจังเกา
[ data_2842_ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนดินพร้อม.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_9509_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาค.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า
[ data_2926_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com