Untitled Document
[ 06 มกราคม 2566 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นทั้ง 32 ประเด็น โดยมีการกำหนดวิธีการรวมทั้งตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานด้านนั้นๆ เพื่อทำการแก้ไขและพัฒนาในส่วนงานนั้นๆให้ดีขึ้น  ซึ่งได้มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนงานองค์การบริการส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้มีการจัดประชุมหารือในประเด็นปัญหาจาก ผลการประเมิน ITA ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ แนวทางการแก้ไขปัญหา และเรื่องที่รับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้

1.      นายสุนทร  ผลเจริญ   ปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม

2.      นางโสภิต  บุตรดี       รองปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม

รับผิดชอบแก้ไขและพัฒนา งานเกี่ยวกับ การด้านบริหารงานทั่วไป งานด้านการบริหารงานบุคคล

3.      นายธนกฤต  จันทร์เพชร   ผอ.กองช่าง

รับผิดชอบแก้ไขและพัฒนา งานเกี่ยวกับ การดำเนินการก่อสร้าง  การให้บริการ / งานที่เกี่ยวข้อง กับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

4.      นางนันท์นภัส  อุส่าท์ดี  ผอ.กองคลัง

รับผิดชอบแก้ไขละพัฒนา งานเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ตลอดจนจัดซื้อจัดจ้าง

5.      นางปรียาภรณ์  สุดกลาง  ผอ.กองการศึกษา

รับผิดชอบแก้ไขและพัฒนา งานเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

โดยที่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา งานด้านต่างๆนั้น เป็นหัวหน้าส่วนงานที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนั้นๆโดยตรง การแก้ไขปัญหาจึงเป็นการ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการรับผิดชอบของกลุ่มงานตน โดยมีเจ้าหน้าที่ภายในส่วนงานเป็นผู้ช่วยในการรวบรวมข้อมูล และ สรุปปัญหา ตลอดจนช่วยในการหาวิธีการ แนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เมื่อได้แนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาแล้ว จะนำแนวทางและวิธีการเหล่านั้นมาปรับใช้ต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

 

 บันทึกโดย : admin
วันที่ : 29 เมษายน 2565
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
[ data_8762_ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
[ data_548_ประกาศ อบต. หนองไผ่ล้อม เรื่อง ไม่รับของขวัญ.pdf ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที 1 และครั้งที่ 2
[ data_4340_ประกาศกรรมการกลางจัดสรร.pdf ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_6945_ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง.PDF ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
[ data_8144_img-701084739.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองแคน-บ้าไทร) ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ data_4369_คสล. (สายบ้านหนองแคน-บ้านไทร).pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[ data_9388_ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.3.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซ้อมแซมถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านโพธิ์ธา-บ้านจังเกา
[ data_2842_ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนดินพร้อม.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_9509_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาค.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า
[ data_2926_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com