Untitled Document
[ 06 มกราคม 2566 ]:ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
   ข้อมูลทั่วไป
 

ประชากร

ตารางที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขต  อบต.


ลำดับ


ที่หมู่บ้านหมู่จำนวน


หลังคาเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้นผู้ปกครองหมู่บ้านชายหญิงรวมทั้งสิ้น

บ้านหนองหว้า

๒๐๘๔๒๓๓๙๖๘๑๙นายบุญเยี่ยม  ปานทอง

บ้านโพธา

๑๓๙๓๑๓๓๒๒๖๓๕นายเสริฐ  ชฏางาม

บ้านหนองคู

๑๓๘๒๗๒๒๘๘๕๖๐นายพนม  วิยาสิงห์

บ้านไทร

๑๖๔๓๕๗๓๗๔๗๓๑นายเนียม  สันทาลุนัย

บ้านกระโพธิ์

๑๔๑๓๕๖๓๓๙๖๙๕นายทรงศักดิ์  สุขเลิศ

บ้านหนองแคน

๒๐๙๔๘๓๔๘๗๙๖๑นายธนาพล  คงมั่น

บ้านจังเอิด

๗๔๑๖๐๑๖๑๓๒๑นายสมคิด  สุขเมือง

บ้านจังเกา๑๐๒๖๑๕๖๕๕๖๖,๑๓๑นายวัน  บุญทัน

บ้านโนนลี๑๑๑๖๗๓๓๒๓๓๓๖๖๕นายพิมพ์  บุราคร๑๐บ้านโสนน้อย๑๒๗๒๑๒๕๑๓๔๒๕๙นายบุญเลิศ  ไตรพรม๑๑บ้านหนองคูพัฒนา๑๓๑๖๘๓๖๙๓๖๖๗๓๕นายสัจจะ  วิยาสิงห์


รวม


,๗๔๑,๗๕๕,๗๕๗,๕๑๒

ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองอำเภอสำโรงทาบ  ณ  เดือน กันยายน  ๒๕๖๑

อยู่ในเขตเทศบาลตำบล ๒  หมู่บ้าน  ได้แก่       -  หมู่ที่ ๑ บ้านหนองไผ่ล้อม
        -  หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแล้ง

สภาพสังคม

-การศึกษา

           ตารางที่  ๑  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน       แห่ง  ดังนี้


ลำดับที่


 รายชื่อโรงเรียนจำนวนนักเรียน (อนุบาล-ป.๖)ชาย (คน)หญิง  (คน)รวม  (คน)

โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร๙๒๙๑๑๘๓

โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ๖๖๘๘๑๕๔

โรงเรียนบ้านหนองแคน๔๑๓๐๗๑ลำดับที่


 รายชื่อโรงเรียนจำนวนนักเรียน (อนุบาล-ป.๖)ชาย (คน)หญิง  (คน)รวม  (คน)

โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว๒๖๒๒๔๘

โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)๗๓๘๔๑๕๗

โรงเรียนบ้านโนนลี๒๘๒๑๔๙รวมทั้งสิ้น   


 ข้อมูล กองการศึกษาฯ  อบต.    ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  

ตารางที่  ๒  โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน       แห่ง  คือ  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร


ที่ระดับจำนวนนักเรียน (ชาย)จำนวนนักเรียน (หญิง)รวม

ม.๑๒๗๑๖๔๓

ม. ๒

๑๘๒๓

ม. ๓๑๐

๑๘รวมทั้งสิ้น๔๒๔๒๘๔


                     ข้อมูล กองการศึกษาฯ  อบต.    ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๓  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน    แห่ง      ดังนี้


ที่รายชื่อศูนย์จำนวนครู


ผู้ดูแลเด็กจำนวนเด็ก (คน)ชายหญิงรวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังเกา

๑๘๑๓๓๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู

๑๖

๒๓

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิศรีวราราม

๑๗๑๕๓๒

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหนองแคน

๑๐๑๗๒๗


บันทึกโดย : Administrator
วันที่ : 25 มกราคม 2566
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
[ data_8935_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน.PDF ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
[ data_3488_นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
[ data_5599_No Gift Policy.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
[ data_603_ประกาศสรรหาและเลือกสรรค.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประ 2566
[ 22552563_idx.php ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองแคน-บ้าไทร) ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ data_4369_คสล. (สายบ้านหนองแคน-บ้านไทร).pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ (คลองอีสานเขียว) หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า ด้วยวิธธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
[ data_9388_ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.3.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซ้อมแซมถนนดินลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านโพธิ์ธา-บ้านจังเกา
[ data_2842_ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนดินพร้อม.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_9509_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาค.pdf ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า
[ data_2926_ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com