Untitled Document
: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม<-->
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางปรียาภรณ์ สุดกลาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
082-378-0507
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นายประกอบ หุ่นทอง
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
088-117-8650
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางสาวกาญจนา สุดาจันทร์
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
-
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
ว่าง
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี)
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
-
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางชุติมณฑน์ ศรีลาชัย
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
093-552-9468
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
ว่าง
ตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนักสันทนาการ)
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
-
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางลำไพ ยมพันธ์
ตำแหน่ง
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
083-380-6196
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางนุสบา วิยาสิงห์
ตำแหน่ง
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังเกา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
098-797-7723
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางจำเนียร สุมาลุย์
ตำแหน่ง
ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจังเกา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
091-661-3050
อีเมล
-

ชื่อ-สกุล
นางรัชนีกร วิวาสุข
ตำแหน่ง
ครู (ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนวัดโพธาราม)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
093-360-6948
อีเมล
-
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระรชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567
[ data_5710_img-231123111030-001.pdf ]
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ ของ อบต.หนองไผ่ล้อม
[ data_5784_หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ ของ อบต.หนองไผ่ล้อม.pdf ]
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2567
[ data_4694_การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบ 2567.pdf ]
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[ data_4292_รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf ]
ประกาศ อบต.หนองไผ่ล้อม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
[ data_1773_คำสั่งตามาตรา 16.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566(แบบสขร.1)
[ data_2487_รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี2566(แบบสขร.1).pdf ]
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด2)
[ data_9074_แผนจัดหาพัสดุประจำปี2567(ผด2).pdf ]
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด1)
[ data_1861_แผนจัดหาพัสดุประจำปี2567(ผด1)_organized.pdf ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566
[ data_6179_img-Y06095422.pdf ]
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า-ไทร
[ data_3473_ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหว้า-ไทร.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.หนองไผ่ล้อม สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติอบต.
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้บริหารอบต. โทร: 044-569557
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-569557
 • ข่าวประกาศอบต.
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สำนักงานอบต.หนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170 โทร: 044-569557 © 2018. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com